ابزار وبلاگ تبدیل وبلاگ به سایت
کد حباب و قلب کد های موس
قالب وبلاگ کد زیبا سازی وبلاگ کد موس

تاریخچه ماد

مادها قومی ایرانی از تبار آریایی بودند که قسمت اصلی سرزمین آنها شامل جنوب آذربایجان و قسمتهای دیگری در زاگرس وپایتخت آنها هگمتانه بود.اولین اطلاعات درباره آنها به سالنامه های آشوری شلمسر سوم در سال ۸۳۶ پ م باز می گردد.آنها از سده هشتم پیش از میلاد تا ظهور سلسله هخامنشی بر فلات ایران و فراسوی آن حکومت کردند.سکاها به دست کیاکسار شکست خوردند. او با آشور به جنگ پرداخت و برای مقابله با آنان با بابل هم پیمان شد.

دیاکو در سال ۷۲۸ پ م به شاهی رسید و شهر هگمتانه را پایتخت خویش قرار داد او ۵۳ سال پادشاهی کرد.

درواقع دیاکو تاسیس کننده کشورایران بود

این کد از زمان به پادشاهی رسیدن دیا کو تاکنون ویا را روز شماری میکند

کد را درمحل تنظیمات ویژه قالب در قسمت کدهای اسکربیت یا ویژه قرار دهید

……. نمونه کد

…….
کد