تنظیمات نمایش ابزار


عنوان نظرسنجی:  
انتخاب رنگ عنوان:         انتخاب رنگ پشت زمینه ی عنوان:  


تنظیمات گزینه ها


انتخاب رنگ نوشته ها:         انتخاب رنگ پشت زمینه ی کلی:  


  1. 1تنظیمات گرافیکی


↔ اندازه طول ابزار : پیکسل         ↕ اندازه ارتفاع ابزار : پیکسل
ضخامت کادر ابزار : پیکسل         انتخاب رنگ کادر : پیکسل